Obowiązek wysyłania ksiąg podatkowych i rachunkowych do urzędów skarbowych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgę (podatkową księgę przychodów i rozchodów), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną księga, księgi rachunkowe lub ewidencja muszą zostać przesyłane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu - właściwemu według miejsca siedziby. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości według powyższego przepisu, należy ustalić ją według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych prowadzący księgi rachunkowe będą obowiązani prowadzić księgi przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania/deklaracji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej. Zapisy te stosuje się odpowiednio do spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.

Z obowiązku tego zostaną zwolnieni podatnicy:

 • zwolnieni od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 (np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, kasy zapomogo-pożyczkowe), z wyjątkiem fundacji rodzinnych,
 • o których mowa w art. 27a (podatnicy, mogący składać zeznanie w postaci papierowej, osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1),
 • prowadzący uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych i przesyłania ksiąg właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, będą obowiązane te spółki, przy czym księgi muszą być przekazywane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego tych spółek. Księgi rachunkowe muszą być przesyłane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu - właściwemu według miejsca siedziby. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości na podstawie powyższego przepisu, należy ustalić ją według miejsca siedziby jednego ze wspólników będącego podatnikiem.

Podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzący ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną ewidencja lub wykaz muszą być przesyłane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu - właściwemu według miejsca siedziby. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości według powyższego przepisu, należy ustalić ją według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Terminy przesyłania dokumentów

Zgodnie ze zmienionym art. 66:

 • księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:
  • 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencje JPK_VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
  • 31 grudnia 2026 r. - w przypadku podmiotów innych,
 • księgi, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mają być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, rozpoczynający się po dniu:
  • 31 grudnia 2024 r. - w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego,
  • 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, które są obowiązane przesyłać ewidencje JPK_VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
  • 31 grudnia 2026 r. - w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

 

Podstawa prawna:

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl