SLIM VAT 3 - zmiany w rozliczaniu PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istotne zmiany zostaną wprowadzone nie tylko na gruncie podatku od towarów i usług, ale również na gruncie innych ustaw, w tym. m.in. przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany w ryczałcie dla małżonków

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zostaną wprowadzone, są przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych najmu w przypadku małżonków – dotychczas w momencie przekroczenia kwoty 100 tys. zł przez oboje małżonków łącznie zastosowanie do nadwyżki ponad tą kwotę miała stawka ryczałtu w wysokości 12,5 proc. Art. 8 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza powyższe zmiany, uaktualniając brzmienie art. 12 ust. 13 w następujący sposób: „W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6, kwota przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 200 000 zł”. Jest to istotna i korzystna zmiana, oznacza ona bowiem, że małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, a całość przychodów z tytułu najmu jest opodatkowana przez jednego z nich, mogą do kwoty 200 000 zł stosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5 proc. Co istotne, powyższa modyfikacja będzie dotyczyć już przychodów osiąganych od 1 stycznia 2023 r.

Ulga na dzieci z nową preferencją

Razem z nowymi przepisami zmienia się także sposób korzystania z ulgi na dzieci w przypadku podatników posiadających dziecko niepełnosprawne. Obecne brzmienie przepisów wskazuje, że skorzystanie z ulgi na dziecko jest możliwe w przypadku posiadania jednego dziecka jedynie, jeśli łączne dochody rodziców nie przekroczą kwoty 112 tys. zł. Ustawa z 26 maja wprowadza w tym zakresie znaczącą zmianę – w przypadku posiadania jednego, ale niepełnosprawnego dziecka, nie będzie miał zastosowania limit dochodów, jakie mogą łącznie osiągnąć rodzice. Również, podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących zmian w najmie dla małżonków, ulgę będzie można stosować już do dochodów za rok 2023. To kolejna ważna zmiana, bowiem przyznaje w tym zakresie preferencję rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej również korzystne

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą innej ulgi, jaką jest ulga rehabilitacyjna – rozszerzeniu ulega krąg osób uprawnionych do jej zastosowania. Od 1 lipca 2023 r. ulgę będą mogli zastosować również podatnicy, na których utrzymaniu w roku podatkowym pozostają następujące osoby niepełnosprawne: osoby będące w stosunku do podatnika lub jego małżonka osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn (najbliższa rodzina) lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka. Jednakże ustawa przewiduje warunek dochodowy – dochody tych osób niepełnosprawnych, w stosunku do których podatnik sprawuje opiekę, nie mogą przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulgę w stosunku do rozszerzonego kręgu osób będzie można zastosować pierwszy raz w zeznaniu składanym za 2023 rok.

JPK w podatku dochodowym

Podatnicy podatku dochodowego będą mieli kolejny obowiązek w zakresie przesyłania plików JPK dotyczących prowadzonych ksiąg. Obowiązkowe przesyłanie jednolitych plików kontrolnych będzie obowiązywać za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu:

  • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym lub roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rok podatkowy lub obrotowy;
  • 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania plików JPK w zakresie podatku VAT (JPK_VAT);
  • 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

 

Podstawa prawna:

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl