SLIM VAT 3 - lipcowe zmiany w VAT już w Dzienniku Ustaw.  1 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wśród zmian przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 3, które dotyczą ustawy o podatku od towarów i usług, wskazać można:

 • podwyższenie do 2 mln euro limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika,
 • modyfikację zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej,
 • określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej,
 • modyfikację zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 proc.,
 • uszczegółowienie definicji bagażu osobistego podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju stosowanej na potrzeby zwolnienia od podatku od towarów i usług importu towarów przywożonych w tym bagażu,
 • zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu,
 • liberalizację przesłanek szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych,
 • modyfikację zasad ustalania sankcji VAT.

Natomiast do najistotniejszych zmian w zakresie pozostałych ustaw należy zaliczyć:

 • częściowe ujednolicenie zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru,
 • wprowadzenie możliwości przymusowego dochodzenia podatku od towarów i usług, który będzie rozliczony w korektach deklaracji składanych poza procedurami szczególnymi w Polsce jako państwie członkowskim konsumpcji, w przypadku gdy miejscem opodatkowania transakcji jest Polska, natomiast państwem jego identyfikacji do procedury szczególnej jest inne państwo i w tym państwie została złożona deklaracja,
 • podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn,
 • rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów) traktowanych jako osiągane na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • rozszerzenie katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych oraz katalogu zwolnień od podatku,
 • modyfikację zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko,
 • rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów), od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19 proc.,
 • zmianę zasad udostępniania podatnikom zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego,
 • rozszerzenie katalogu środków, którymi może być uznany rachunek VAT,
 • zmianę właściwości rzeczowej niektórych organów podatkowych,
 • wprowadzenie nowej instytucji prawnej, tj. przeglądu wydatków.

Ustawa, z wyjątkami, wchodzi w życie 1 lipca 2023 r.

 

Podstawa prawna:

 
 

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl