Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy weszła w życie 23 maja 2023 r.‼️

W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowy zakres informacji określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, dotyczący:

✅okresu lub okresów zatrudnienia;
✅wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
✅rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
✅trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
✅okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36(1) par. 1 kodeksu pracy;
✅urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
✅wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
✅wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
✅wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
✅okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186(😎 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy;
✅zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
✅okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
✅okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
✅wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
✅okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
✅zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
✅należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
✅informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika;

został rozszerzony o informacje w zakresie:

‼️zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148(1) par. 1 kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej);
‼️urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
‼️liczby dni pracy zdalnej, przewidzianej w art. 67(33) par. 1 kodeksu pracy, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (okazjonalna praca zdalna).

Wzór świadectwa pracy określono w załączniku do rozporządzenia, przy czym dodatkowe informacje wprowadzone zmianami należy wykazać w ustępie 6, w punktach 1,3,10 (przy zmienionej dotychczasowej numeracji). Zmianą objęto również sposób prezentacji informacji o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego (obecnie pkt 6).

Podstawa prawna:

📜rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 912)
📜rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r., poz.1862)
📜art. 97 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „AKTUALNOŚCI PRAWNO-PODATKOWE uni-lex» GRUPA INFO ALERT 27.05.23 PRAWO PRACY BADŹCIE Z NAMI ZMIANY WE WZORZE ŚWIADECTWA PRACY JUŻ OBOWIĄZUJĄ !!! PODATKI: PIT, CIT, VAT ZUS PRAWO PRACY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE PRZEGAPCIE ISTOTNYCH ZMIAN www.rezerwacje.unilexgrupa.pl”

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl