Slider
Slider

 

§ 1


Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników i realizacji projektu pn. „Głusi w biznesie”, którego organizatorem jest Uni-Lex Sp. z o.o. 


§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Uni-Lex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żurawia 7/9 w Łodzi, NIP 7251866054, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Projekt – projekt pn. „Głusi w biznesie” realizowany przez Organizatora; 
 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie;
 4. Zespół Rekrutacyjny - zespół przedstawicieli Organizatora, dokonujący oceny zgłoszeń Kandydatów w procesie rekrutacji do Projektu;
 5. Uczestnik – Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Organizatora;
 6. Regulamin – regulamin projektu pn. „Głusi w biznesie”;
 7. Strona internetowa - strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem: https://unilexgrupa.pl

§ 3

Projekt ma na celu:
 1. wsparcie 10 Uczestników z dysfunkcją słuchu, prowadzących oraz planujących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez zapewnienie doradztwa i wsparcia księgowo-podatkowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. dotarcie do nieaktywnych zawodowo osób głuchych i niedosłyszących i przekonanie ich, że mogą zmienić swoją sytuację na rynku pracy poprzez samozatrudnienie;
 3. umożliwienie osobom głuchym i niedosłyszącym dostępu do rzetelnych, profesjonalnych i przystępnie podanych informacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. zwiększenie świadomości społecznej i gospodarczej na temat potencjału zawodowego osób z dysfunkcją słuchu.

§ 4


 1. Uczestnikami Projektu zostanie 10 osób wyłonionych przez Zespół Rekrutacyjny w procesie rekrutacji do Projektu.
 2. Uczestnikiem w Projekcie może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;
2) będzie osobą pełnoletnią w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu,
3) jest osobą głuchą lub niedosłyszącą, legitymującą się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółek osobowych ani kapitałowych;
6) nie został względem niej orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; 
7) nie jest zaangażowana w realizację Projektu jako pracownik lub strona umowy cywilnoprawnej po stronie Organizatora;
8) wypełni formularz zgłoszeniowy w Projekcie zgodnie ze wzorem opracowanym przez Organizatora oraz złoży Organizatorowi oświadczenie o spełnieniu kryteriów do udziału w Projekcie i przedstawi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na dysfunkcję słuchu.


§ 5


 1. Rekrutacja Kandydatów do Projektu odbywa się za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora w okresie od 15 do 30 września 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia lub skrócenia okresu rekrutacji.
 2. W Projekcie może wziąć udział nie więcej niż dziesięciu Uczestników, w tym pięciu Uczestników rozpoczynających działalność gospodarczą i pięciu Uczestników prowadzących działalność gospodarczą na dzień zgłoszenia do Projektu.
 3. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez Kandydata łącznie wszystkich warunków, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu. Oceny zgłoszeń dokona Zespół Rekrutacyjny.
 4. W przypadku dużego zainteresowania Projektem Organizator przewiduje utworzenie listy rezerwowej do pięciu Kandydatów. W sytuacji, w której Kandydat zrezygnuje z udziału w Projekcie, do Projektu zostaje zakwalifikowany kolejny Kandydat z listy rezerwowej.
 5. Lista rezerwowa będzie zachowana do dnia 30 października 2021 r. Po tym terminie zostanie trwale usunięta.

§ 6


 1. Projekt realizowany zostanie w okresie od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r.
 2. Udział w Projekcie jest nieodpłatny w ramach ustalonego limitu godzin, co oznacza, że Uczestnik nie ponosi kosztów wsparcia oferowanego przez Organizatora w okresie realizacji Projektu do wyczerpania limitu godzin.
 3. Organizator ponosi koszty wsparcia oferowanego w ramach Projektu samodzielnie bądź
  w porozumieniu z pozyskanymi partnerami - podmiotami zewnętrznymi. Warunki współpracy Organizatora z partnerami nie stanowią postanowień Regulaminu.
 4. W ramach Projektu Organizator przewiduje następujące formy wsparcia dla każdego Uczestnika:
  1) wsparcie w prawidłowej rejestracji działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie do ZUS i urzędu skarbowego, dobór odpowiednich kodów PKD do planowanej działalności (limit: 2 godziny);
  2) wsparcie doradcy podatkowego (limit: 2 godziny);
  3) wsparcie radcy prawnego (limit: 3 godziny);
  4) prowadzenie księgowości w zależności od wybranej formy rozliczenia: ryczałt, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość (10 godzin);
  5) asystę tłumacza migowego przy wszystkich formach wsparcia opisanych powyżej.
 5. Wsparcie w ramach projektu będzie świadczone w siedzibie Organizatora, tj. w Łodzi przy ul. Żurawia 7/9. W uzasadnionych przypadkach, np. spowodowanych sytuacją epidemiczną, Organizator zastrzega możliwość udzielenia wsparcia zdalnego z zachowaniem szyfrowanych połączeń z Uczestnikiem.
 6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom pokrycia kosztów dojazdu do Organizatora, zakwaterowania ani wyżywienia w ramach realizacji Projektu.
 7. Uczestnik ma możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Odwołanie spotkania przez Uczestnika jest możliwe co najmniej na 1 godzinę przed umówionym terminem. W przypadku niedopełnienia tego warunku przez Uczestnika nieobecnego na spotkaniu, wyznaczony limit godzinowy wsparcia uznany zostanie za wykorzystany.
 9. W razie rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Organizatora.
 10. Organizator przewiduje podsumowanie Projektu w dniu 30 grudnia 2021 r. na konferencji prasowej z udziałem Uczestników, partnerów oraz patronów.


§ 7


 1. Regulamin obowiązuje przez okres rekrutacji i realizacji Projektu.
 2. Uczestnik akceptuje i zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w Regulaminie.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.
 4. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Strony internetowej.

Kontakt

ul. Żeromskiego 46 lok. 2, 4 90-626 Łódź
tel. +48 508 654 419
biuro@unilexgrupa.pl